Formulare / Documente utile

Prezentare generală

Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS) este organizat şi funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vurpar, având regim de compartiment, asistent-social fiind doamna Inspector Asistent Social Gabor Ana, telefon 0269/544001.

Serviciul Public de Asistenţă Socială este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare, a fost acreditat în anul 2007 de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii  Sociale Sibiu.

Primăria - Comuna Vurpăr - jud. Sibiu

Primăria – Comuna Vurpăr – jud. Sibiu

Misiunea SPAS este de a asigura activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate.

Scopul este îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.

Asistenţa socială la nivelul SPAS se realizează prin acordarea de prestaţii sociale şi furnizarea de servicii sociale.

Principalele obiective:

· Asigurarea de servicii sociale de calitate, flexibile, respectând standardele generale în domeniu.

·  Informarea continuă a beneficiarilor referitor la serviciile şi prestaţiile sociale acordate.

·  Colaborări cu instituţii publice in şi ONG-uri in domeniu.

·  Implementarea unor masuri de prevenire a marginalizării sociale, a situaţiilor de risc şi a dependenţei de sistemul de protecţie socială.

Domeniile de activitate:

·        Protecţia copilului şi familiei;

·        Protecţia persoanelor vârstnice;

·        Protecţia persoanelor cu handicap;

·        Protecţia persoanelor fără adăpost;

·        Protecţia persoanelor şi familiilor cu venituri mici;

Dreptul la asistenţa socială

Dreptul la asistenţă socială este garantat, în condiţiile legii, pentru toţi cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în România, fără niciun fel de discriminare.

Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi informaţi asupra conţinutului şi modalităţii de acordare a măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială.

Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, în conformitate cu prevederile legii.

Serviciile sociale şi prestaţiile sociale se acordă în funcţie de situaţia persoanei sau familiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE:

Art. 1. Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) este organizat şi funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vurpar, având regim de compartiment.

Art. 2. Serviciul Public de Asistenţă Socială este organizat şi va funcţiona în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prezentul regulament, având rolul de a identifica şi de a soluţiona probleme sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu handicap precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 3. Obiectul SPAS îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar şi serviciii sociale specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare şi permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu handicap precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.

Serviciile cu caracter primar constă în:

–         Activităţi de identificare a nevoii sociale, individuale, familiale şi de grup

–         Activităţi de informare in domeniu;

–         Consiliere juridică şi socială;

–         Sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;

–         Dinamizarea grupurilor şi comunităţilor;

–         Promovare şi cooperare socială.

Serviciile cu caracter specializat constă în:

–   servicii de bază pentru activităţile zilnice

–   servicii de suport pentru activităţile instrumentale de zi cu zi

–   suport şi acompaniament;

–   alte servicii de suport pentru diferite situaţii de dificultate.

Art. 4. Serviciul are responsabilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei in mediul propriu de viaţă, familial si comunitar.

Art. 5. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt:

a) respectarea demnităţii umane

b) universalitate

c) subsidiaritate

d) solidaritate socială

e) unicitatea persoanei

f) participarea beneficiarilor la întregul proces de furnizare a serviciilor sociale

g) confidenţialitate

h) libertatea de a alege serviciul social în funcţie de nevoia socială

 

CAP. II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 6. Serviciul Public de Asistenţă Socială al comunei Vurpar este înfiinţat la nivel de serviciu şi are următoarea structură organizatorică:

– Referent-asistent social cu atribuţii privind:

–         venitul minim garantat, ajutoare de urgenţă şi alte ajutoare;

–         alocaţii familiale, alocaţii de stat, indemnizaţii de naştere;

–         protecţie specială şi protecţia copilului.

–  Asistenţi personali-cu atribuţii în asigurarea protecţiei persoanelor cu handicap grav.

Art. 7. Personalul din cadrul SPAS, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, va colabora în toate problemele cu compartimentele şi birourile din cadrul Primăriei.

 

CAP. III. CONDUCEREA SERVICIULUI

Art. 8. Conducerea operativă a SPAS este asigurată de secretarul comunei în.condiţiile legii.

Art. 9. Secretarul comunei va asigura conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii serviciului şi compartimentelor din structura SPAS urmărind în principal respectarea prevederilor legale pe linie de asistenţă socială prin acordarea de servicii primare care au drept scop protecţia copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi şi a oricăror altor persoane aflate in nevoie.

Art. 10.Secretarul comunei Vurpar are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi:

–         reprezintă SPAS în relaţiile cu consiliul local, persoane fizice si juridice:

–         răspunde de buna funcţionare a serviciului în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare

–         repartizează prin fişa postului sarcinile specifice personalului

–         urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute prin hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului în domeniul asistenţei sociale

–         alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 11. Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal se aprobă de către Consiliul Local al comunei Vurpar, prin hotărâre la propunerea primarului.

Art. 12. Angajarea personalului se face de către primar, ca urmare a promovării concursului organizat în condiţiile legii.

Art. 13. Salarizarea personalului angajat se stabileşte potrivit legii.

 

CAP. IV. ATRIBUŢII

IV.1. Privind venitul minim garantat, ajutoare de urgenţă şi alte ajutoare

Art. 14. În aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, modificată şi completată prin Legea nr.115/2006:

–         înregistrează şi soluţioneazş cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal;

–         întocmeşte anchete sociale pentru acordarea / neacordarea ajutorului social, în termen legal;

–         stabileşte dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia şi data efectuării plăţii ajutorului social;

–         urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce le revin;

–         modifică cuantumul ajutorului social, suspendă şi încetează plata ajutorului social;

–         efectuează periodic anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social;

–         înregistrează şi soluţionează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă;

–         transmite în termen legal la DDFSS situaţiile statistice privind aplicarea legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare;

–         întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social şi stabileşte măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale ;

–         întocmeşte pontaje pentru lucrările efectuate;

–         stabileşte ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu lemne;

–         comunică în termen legal dispoziţiile primarului de stabilire / modificare / încetare a ajutorului social;

Art. 15. În aplicarea prevederilor Legii nr.114/1996,cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte anchete sociale pentru repartizarea locuinţelor sociale.

Art. 16. În aplicarea OG 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor asigură soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor primite de la cetăţeni sau autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale.

Art. 17. În aplicarea OG 33 /2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor , eliberează adeverinţe.

Art. 18. În aplicarea prevederilor HG 1723/2004, cu modificările şi completările ulterioare, deserveşte publicul conform programului stabilit de primarul comunei.

IV.2. Privind alocaţiile familiale, alocaţii de stat,

Art. 19. În aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat, republicată urmăreşte:

–         primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept

–         întocmeşte şi înaintează DDFSS Sibiu borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat.

–         primeşte cererile şi propune DDFSS Sibiu pe bază de anchetă socială schimbarea reprezentantului legal al copilului şi plata alocaţiei de stat restantă.

Art. 20. În aplicarea prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare

–         primeşte cererile şi declaraţiile pe propria răspundere depuse de familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani;

–         verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru sustinerea familiei;

–         propune pe bază de referat primarului acordarea/ neacordarea prin dispoziţie, după caz, alocaţiei pentru sustinerea familiei;

–         efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţii;

–         propune pe bază de referat primarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru susţinere familiei;

–         întocmeşte şi transmite până la data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă la DDFSS borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei pentru sustinerea familiei aprobate prin dispoziţia primarului în conformitate cu prevederile Legii 277/2010 împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale primarului; borderoul privind suspendarea sau după caz încetarea dreptului de acordare a alocaţiei.

–         comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare, respingere, modificare, încetare a dreptului la alocaţia pentru sustinerea familiei.

Art. 21. În aplicarea prevederilor OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, ale prevederilor HG nr.1825/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUGR 148/2005 şi ale prevederilor HG nr. 53/2006 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 148/2005:

–         preia, verifică şi înregistrează cererile şi documentele justificative de acordare a indemnizaţiei/ stimulentului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani/3 ani în cazul copilului cu handicap;

–         preia şi înregistrează cererile privind modificările intervenite în situaţia beneficiarilor de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii indemnizaţiei/ stimulentului;

–         transmite, pe baza de borderou, în termenul prevăzut de lege DDFSS Sibiu cererile însoţite de documentele justificative, în vederea emiterii deciziei directorului executiv  de admitere/ respingere a cererii;

–         transmite în termenul prevăzut de lege DDFSS cererile însoţite de documentele justificative depuse de persoanele a căror situaţie s-a modificat de natură să genereze încetarea/ suspendarea dreptului prevăzut de ordonanţă;

Art. 22. În aplicarea prevederilor OUG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

–         asigură soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administratiei publice de stat centrale sau locale şi alte organe.

Art. 23. In aplicare prevederilor HG. 1723/2004

–         deserveşte publicul conform programului stabilit de şeful serviciului.

Cap. V.Privind protectia speciala si protectia copilului

Art. 24. In aplicarea prevederilor OUG nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare:

– Verifica, prin ancheta sociala, indeplinirea de catre solicitanti a conditiilor legale privind

incadrarea acestora in functia de asistent personal si propune aprobarea, sau dupa caz, respingerea cererii persoanei care solicita angajarea in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;
– Verifica periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav ;

– Intocmeste referatul constatator in urma verificarilor periodice efectuate si propune dupa caz, mentinerea, suspendarea sau incetarea contractului de munca al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
– Avizeaza rapoartele semestriale de activitate intocmite de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea si evolutia starii de.sanatate a persoanelor asistate.
– Intocmeste anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal in vederea reexpertizarii si incadrarii intr-un grad de handicap.

Art. 25. In aplicarea prevederilor Ordinului nr. 794/380/2002 al Ministrului sanatatii si familiei si Ministrului administratiei publice si a prevederilor OUG nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare:

– Verifica prin ancheta sociala indeplinirea conditiilor de acordare a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si propune dupa caz, acordarea sau neacordarea indemnizatiei.

Art. 26. In aplicarea prevederilor OUG nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare:

– Intocmeste anchetele sociale pentru persoanele cu handicap care solicita internarea intr-o unitate de asistenta sociala.

– Întocmeste anchete sociale pentru adultii cu handicap grav in vederea reexpertizarii si incadrarii intr-un grad de handicap.

– Acorda servicii la domiciliul persoanei cu handicap, prin asistentii personali ai acestora.

Art. 27. In aplicarea prevederilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor:

– Asigura solutionarea in termen legal a scrisorilor, sesizarilor si petitiilor primite direct de la cetateni sau de la autoritati ale administratiei publice de stat centrale sau locale si alte organe.

Art. 28. In aplicarea prevederilor H.G. nr.1723/2004

– Deserveste publicul conform programului stabilit de conducatorul serviciului.

Art. 29. In aplicarea prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Codului Familiei, ale prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile ulterioare, Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptiei:
– monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante;
– identifica, copiii lipsiti in mod ilegal de elementele constitutive ale identitatii lor sau de unele dintre acestea si ia de urgenta toate masurile necesare in vederea stabilirii identitatii lor in colaborare cu institutiile competente;
– propune primarului pe baza dosarului intocmit de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, stabilirea prin dispozitie a numelui si prenumelui copilului abandonat in maternitate si a carui mama nu a putut fi identificata; pe baza dispozitiei de stabilire a numelui si prenumelui copilului abandonat face declaratia de inregistrare a nasterii la Compartimentul de Stare Civila transmitand directiei actul de inregistrare a-nasterii.
– realizeaza demersurile prevazute de lege pentru inregistrarea nasterii copilului gasit precum si a celui parasit de parinti in alte unitati sanitare;
– identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa intocmind planul de servicii pe care il supune primarului spre aprobare prin dispozitie;
– asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor-si-obligatiilor-acestora,
– asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violentei in familie,precum si a comportamentului celui delincvent;
– trimestrial, sau ori de cate ori este cazul, viziteaza copiii la locuinta lor si se informeaza despre felul in are acestia sunt ingrijiti, despre sanatatea si dezvoltatea lor fizica, educarea, invatatura si pregatirea lor profesionala, acordand, la nevoie, indumarile necesare, intocmeste referatul constatator si acolo unde este cazul propune suspendarea sau modificarea planului de servicii.
– propune primarului, in cazul in care este necesar, luarea unor masuri de protectie-speciala, in conditiile legii;
– urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa intocmind raporturi lunare pe o perioada de minim 3 luni;
– colaboreaza cu directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;

– colaboreaza cu unitatile de invatamant in vederea depistarii cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului in vederea luarii masurilor-ce-se-impun.

– colaboreaza cu colectivitatea locala in vederea identificarii nevoilor comunitatii si solutionarii problemelor sociale care privesc copiii.
– identifica si propune primarului acordarea unor prestatii financiare exceptionale in situatia in care familia care ingrijeste copilul se confrunta temporar cu probleme financiare determinate de o situatie exceptionala si care pune in pericol dezvoltatea armonioasa a copilului.

– eliberare lapte praf pe baza retetelor date de medicii de familie.

 

CAP. VI. ALTE DISPOZIŢII

Beneficiarii serviciilor sociale nemulţumiţi de servicile sociale acordate pot formula reclamatii, sesizari pe urmatoarele căi :

–         verbal prin audiente la secretarul comunei

–         in scris la sediul serviciului, prin posta sau prin internet

–         redirectionata de la alte institutii publice sau private, verbal sau in scris

Reclamatiile, sesizarile se inregistreaza, dupa caz astfel :

–         inscrierea in registrul general al corespondentei

–         inscrierea in registrul de audienta

–         inscrierea in registrul sesizarilor telefonice

–         inregistrarea in condica de reclamatii, sesizari, sugestii.

Secretarul comunei va analiza toate sesizarile, sugestile si reclamatiile si le va repartiza personalului din cadrul serviciului spre rezolvare, in functie de situatie, urmand a fi solutionate in termen de 10 zile de la primirea reclamatiei, solutionarea se va face cu respectarea principiului transparentei.

 

CAP. VII. DISPOZITII FINALE

Art. 30. Sarcinile, atributiile si competentele din prezentul regulament pot fi completate si modificate ca urmare a modificarii structurii organizatorice in baza noilor prevederi legale in domeniul asistentei sociale.

Fisa postului va cuprinde in mod detaliat si concret atributiile si responsabilitatile postului, reiesite din legislatie si din prezentul regulament si vor fi actualizate ori de cite ori este nevoie.

Personalul serviciului este obligat sa cunoasca sarcinile si responsabilitatile ce revin compartimentului in care sunt incadrati.

Secretarul comunei va aduce la cunostinta salariatilor din subordine prevederile prezentului regulament.